Ósme posiedzenie PDOiR

30 stycznia 2015 roku w Sulejowie odbyło się ósme posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, było to ostatnie spotkanie czteroletniej kadencji zespołu. W obradach uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Łódzkiego Zespołu Wojewódzkiego PDOiR dyrektor Oddziału Terenowego COBORU SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski

Ważnym celem posiedzenia było zaopiniowanie planu badań, liczby, lokalizacji i doboru odmian zbóż jarych do doświadczeń zakładanych w 2015 roku w województwie łódzkim. Najważniejszym punktem porządku obrad było opracowanie list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa (LOZ). Listy obejmują odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego i w dużym stopniu pozwalają ograniczać napływ odmian, które nie przynoszą spodziewanych plonów w warunkach klimatyczno-glebowych tej części kraju..

W związku z faktem, że formalnie zakończyła się czteroletnia kadencja ŁZW PDOiR podziękowania za pracę w Zespole i wkład merytoryczny w rozwój systemu PDOiR nadesłali: Dyrektor COBORU Pan Prof. Edward Gacek, Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień i Prezes Izby Rolniczej Pan Andrzej Górczyński. Podziękowania wręczali: Pan Andrzej Woźniak, Pan Krzysztof Jan Nowak i Pan Przemysław Majchrowski. Podsumowania kadencji dokonał prowadzący posiedzenie Pan Przemysław Majchrowski i wyraził słowa uznania i wdzięczności dla członków za bezinteresowny wkład na rzecz rekomendacji odmian i rozwoju doświadczalnictwa porejestrowego w naszym kraju.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący nadmienił, że konsultacje z partnerami ustawowymi w sprawie powołania ŁZW PDOiR na następną kadencję rozpoczną się w drugim kwartale 2015 roku.

Sekretarz ŁZW PDOiR

Ilona Śpiewak