Obradował Łódzki Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.

        07.02.2014 roku w Hodowli Roślin Kalinowa w Błaszkach odbyło się VI posiedzenie ŁZW PDOiR. Gospodarzem tegorocznego spotkania była firma „AGROSAD” Sp. j. W obradach uczestniczyło 18 członków ŁZW PDOiR oraz zaproszeni goście. Wśród gości obecni byli: Pan Tomasz Lenartowicz – COBORU, Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, Pan Andrzej Najewski – COBORU, kierownik Pracowni WGO Roślin Zbożowych, Pan Janusz Radojewski przedstawiciel firmy „AGROSAD”, Pan Sławomir Przybyłek - prezes HR Kalinowa, Pan Krzysztof Brzeziński - FN Granum, Pan Włodzimierz Małecki z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pani Iwona Michalska - kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDOO w Sulejowie.

       Ważnym punktem programu posiedzenia Zespołu było ustalenie doboru odmian zbóż jarych do doświadczeń porejestrowych wykonywanych w punktach doświadczalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku. Utworzenie doboru poprzedzone było scharakteryzowaniem nowo zarejestrowanych odmian w 2014 roku. Prowadzenie odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń w danym gatunku jest koniecznym warunkiem utworzenia LOZ.

      Jednym z celów posiedzenia Zespołu PDOiR było opracowanie list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa łódzkiego (LOZ). Listy te tworzone są dla następujących gatunków: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary, owies, pszenica jara, pszenżyto jare, rzepak ozimy, ziemniak. LOZ zawierają najwartościowsze odmiany i są systematycznie aktualizowane. Zalety korzystania z LOZ są powszechnie znane i cenione wśród rolników, gdyż ryzyko zakupu nietrafionej odmiany ponosi głównie producent. Rekomendacja odmian bezpośrednio przyczynia się do poprawy konkurencyjności polskiej hodowli, rodzimego nasiennictwa i rolnictwa. Dzięki tym listom rolnicy mają dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach w najważniejszych gatunkach roślin uprawnych.

       Udział odmian rekomendowanych w plantacjach nasiennych wynosi obecnie około 65% i jest potwierdzeniem zasadności tworzenia takich list. Na zakończenie spotkania członkowie ŁZW PDOiR i obecni goście zwiedzili hale składowe i produkcyjne firmy „AGROSAD” w Równej. Firma zajmuje się produkcją i konfekcjonowaniem ziemniaków konsumpcyjnych dla sieci handlowych w Polsce.

Sekretarz ŁZWPDOiR mgr Ilona Śpiewak